Huurvoorwaarden 2022

Camuse – Schapendreef 3 – 4824 AM Breda – KvK. nr. 85514101

Artikel 1 : Toepasselijkheid
1. Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten met betrekking tot camera-, geluids- en belichtings apparatuur, transportmiddelen en personeel aangegaan tussen Camuse, gevestigd te Breda, hierna te noemen verhuurder en haar huurder. Eventuele algemene voorwaarden van huurder zijn niet van toepassing en verhuurder is daaraan niet gebonden, tenzij zij de toepasselijkheid ervan uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
2. Alle aanbiedingen en andere uitingen van verhuurder zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, offerte, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn niet bindend, tenzij verhuurder schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld en onverminderd de verplichting van huurder om in te staan voor de juistheid en volledigheid van door hem opgegeven gegevens.

Artikel 2 : Duur
De overeenkomst wordt bij het eindigen van de in de overeenkomst genoemde huurperiode niet stilzwijgend verlengd.

Artikel 3 : Levering en annulering
1. Alle door verhuurder genoemde en/of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan verhuurder bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn nimmer bindend. Bij overschrijding van enige termijn, zullen verhuurder en huurder zo spoedig mogelijk in overleg treden.
2. Annuleren van bevestigd huur kan uitsluitend gebeuren wanneer de verhuurder nog geen enkele inspanning gedaan heeft voor de betrokken bestelling noch financieel noch organisatorisch, en dit met een minimum van 4 dagen voor de voorziene afhaling of test.
3. Annulering binnen 4 dagen voor afhaling of test (prep) machtigt de verhuurder 25% van het totaal bedrag te factureren.
4. Annulering binnen 2 dagen voor afhaling of test (prep) machtigt de verhuurder 50% van het totaal bedrag te factureren.
5. Annulering op de dag van afhaling of test (prep) machtigt de verhuurder 100% van het totaal bedrag te factureren.

Artikel 4 : Wijze van Betaling
1. De in de overeenkomst genoemde prijzen zijn exclusief service, onderhoud, onderdelen en verbruiksmaterialen vallen niet onder de huurovereenkomst en zullen derhalve separaat worden gefactureerd.
2. Alle in de overeenkomst en deze voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
3. Verhuurder levert de apparatuur inclusief de bijbehorende standaard accessoires. Alle na ingangsdatum van de overeenkomst geleverde (hard)disks komen bij beëindiging van de overeenkomst ter beschikking van de verhuurder. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor gebreken en/of schade aan opname ontstaan door de geleverde video tapes of disks
4. Facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum, middels overboeking, zonder enige korting of beroep op verrekening te worden voldaan. Bij overschrijding van de termijn van 8 dagen is huurder van rechtswege in verzuim en heeft verhuurder het recht op een rentevergoeding van 3% boven de depositorente van de Europese Centrale Bank, met een minimum van het percentage van de wettelijke rente.
5. Alle openstaande facturen, ongeacht de eventueel resterende betalingstermijn, zijn direct, zonder ingebrekestelling opeisbaar en verschuldigd, indien verhuurder het volledige bedrag van een factuur binnen 8 dagen na de betreffende factuurdatum niet heeft ontvangen en alsdan zijn de overige bepalingen van dit artikel voor wat betreft de verschuldigde rentevergoeding en de incassokosten integraal van toepassing op deze facturen.
6. In geval van verzuim van huurder zijn alle kosten van invordering of van rechtsuitoefening anderszins, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten voor rekening van huurder waarbij deze kosten forfaitair worden bepaald op 15% van het in te vorderen bedrag, met een minimum van €. 113,45.
7. In geval van verzuim zal de verhuurder alle eventueel toegekende kortingen, betalingsfaciliteiten en/of commerciële tegemoetkomingen met terugwerkende kracht annuleren
8. Wijzigingen in arbeidslonen of in de kostprijzen van grondstoffen of materialen, die voor zover die onmiddellijk ter zake van de overeengekomen prestatie worden besteed respectievelijk gebruikt en die zich na het aangaan van de overeenkomst voordoen, zullen door verhuurder mogen worden doorberekend.
9. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door huurder periodiek te betalen bedragen, geldt dat verhuurder gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste één maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
10. Verhuurder is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan huurder aan te passen
11. Indien huurder niet akkoord wenst te gaan met een door verhuurder op basis van lid 9 of 10 van deze voorwaarden hiervoor kenbaar gemaakte verhoging van prijzen en tarieven van meer dan 25% is huurder gerechtigd binnen zeven werkdagen na bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van verhuurder genoemde datum waarop de prijs-of tariefsverhoging in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren.
12. Alle belastingen -hoe ook genaamd -welke nu of ter eniger tijd zullen worden geheven op de door huurder te betalen bedragen, of op de overeenkomst of op de apparatuur en/of op het gebruik van de apparatuur onverschillig te wiens name deze zullen worden gesteld, zijn voor rekening van huurder.
13. De verhuurder mag naar eigeninzicht kortingen en verlengde betalingstermijnen toekennen, weigeren en intrekken zonder enige reden.
14. Betalingen aan de verhuurder hangen in geen geval samen met de betaling aan huurder door derden.

Artikel 5 : Installatie, Onderhoud en Gebruik
1. Verhuurder draagt zorg voor het opstellen, afstellen en testen van de apparatuur.
2. Huurder draagt zorg voor de noodzakelijke en geschikte elektrische aansluitingen, teneinde de apparatuur te doen functioneren, waarbij huurder de door de overheid vastgestelde veiligheidseisen in acht dient te nemen. De machine dient door huurder gebruikt te worden conform de door de fabrikant afgegeven specificatie.
3. Indien door huurder niet aan lid 2 van deze voorwaarde is voldaan, zullen de door verhuurder hiervoor gemaakte kosten aan huurder in rekening worden gebracht. Onder deze kosten zijn eveneens inbegrepen kosten zoals vervoer-en/of vervangingskosten.
4. Verhuurder zal de apparatuur in bedrijfsklare toestand houden en alle daartoe nood¬zakelijke onderhoud- en reparatiewerkzaamheden verrichten. Daartoe zal de verhuurder -binnen redelijke termijn -(te weten twee etmalen, met uitzondering van force majeur waaronder begrepen doch niet beperkt tot stakingen, personeelsgebrek, autopech, weersomstandigheden, computerstoringen, zendfaciliteiten) na ontvangst van een bericht van de huurder dat apparatuur niet naar behoren functioneert. Het is huurder uitdrukkelijk verboden anderen dan technische servicepersoneel van verhuurder werkzaamheden van welke aard dan ook met betrekking tot de apparatuur te laten uitvoeren.
5. De vervanging van onderdelen en de uitvoering van onderhoud- en reparatiewerkzaamheden komen niet voor rekening van huurder tenzij deze het gevolg zijn van ondeskundig en verkeerd gebruik van de apparatuur, zulks ter redelijke beoordeling door verhuurder. Alle reparaties, veranderingen of afstellingen verricht door andere dan door verhuurder gemachtigde personen, ontslaan verhuurder van alle verplichtingen voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende, terwijl in dat geval huurder aansprakelijk is voor de daaruit eventueel voor verhuurder voortvloeiende schade. Onderdelen welke tijdens de huurperiode worden vervangen c.q. vernieuwd worden blijven eigendom van verhuurder.
6. Huurder zal de apparatuur gebruiken met inachtneming van de door de fabriek afgegeven en in de handleiding omschreven richtlijnen zonder de apparatuur te wijzigen of te (doen) repareren anders dan overeenkomstig lid 4 van dit artikel.
7. Verhuurder zal naar eigen keuze een nieuw of gereviseerd object kunnen leveren. De verbruiksmaterialen die binnen de huurovereenkomst vallen, blijven te allen tijden het eigendom van verhuurder en mogen uitsluitend in het door verhuurder verhuurde object gebruikt worden. Aanvulling c.q. vervanging van verbruiksmaterialen zal door huurder worden uitgevoerd volgens de gebruiksinstructies van de service dienst.

Artikel 6 : Medewerking huurder
1. Huurder zal verhuurder steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle redelijkerwijs te verlangen medewerking verlenen, Huurder is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de zaken, programmatuur en van de door verhuurder te verlenen diensten. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of overeenkomstig de afspraken ter beschikking van verhuurder staan of indien huurder op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft verhuurder het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
2. Huurder zal verhuurder vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van verhuurder daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het nalaten van cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie.
3. Het is huurder verboden de apparatuur aan derden onder te verhuren, in (bruik-)leen af te staan, of onder welke titel dan ook aan derden ter beschikking te stellen. Treden meer dan een natuurlijke en/of rechtspersonen bij een overeenkomst als huurder op, dan zijn zij ieder hoofdelijk voor het geheel verbonden.
4. Huurder verleent te allen tijde aan één of meerdere door verhuurder aangewezen personen toegang tot de plaats waar het gehuurde zich bevindt, teneinde zich te overtuigen van de naleving door huurder van alle verplichtingen uit de overeenkomst voortvloeiende en om door verhuurder noodzakelijk geachte controle op de reparatie¬ en onderhoudswerkzaamheden te kunnen verrichten c.q. zich weer in bezit te stellen van het gehuurde.
5. Verhuurder zal de apparatuur vanaf de ingang huurdatum voor eigen rekening verzekeren en verzekerd houden tegen schade uit hoofde van inbraak, diefstal en/of brand. Huurder zal de apparatuur als een goed huurder gebruiken overeenkomstig de aard en bestemming. Voor schade aan of verlies van het object is huurder jegens verhuurder aansprakelijk voor zover de schade of dat verlies niet door de door verhuurder afgesloten verzekering wordt gedekt.
6. Verhindering of onmogelijkheid aan de zijde van de huurder om van het object gebruik te maken, als gevolg van welke oorzaak dan ook, laat de verplichtingen van de huurder uit hoofde van de overeenkomst onverlet.
7. Huurder vrijwaart verhuurder tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, (mede-) veroorzaakt door, of in verband met de apparatuur, of het gebruik van de apparatuur, of de staat waarin dit zich bevindt.
8. Huurder is verplicht ieder die enig recht op of ten aanzien van de apparatuur wil uitoefenen – in het bijzonder ingeval van beslagen – onmiddellijk te wijzen op het eigendomsrecht van verhuurder, alsmede verhuurder van één en ander onverwijld per aangetekende brief in kennis te stellen onder overlegging van alle ter zake dienende bescheiden.

Artikel 7 : Overmacht
Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van verhuurder. Wanneer een overmachtsituatie langer dan drie dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt alsdan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 8 : Aansprakelijkheid en Risico
1. Verhuurder zal zich inspannen om haar werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst zodanig uit te voeren, dat de apparatuur in bedrijfsklare toestand wordt gehouden.
2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door huurder geleden, in het bijzonder tengevolge van schade wegens stilstand, storing en slecht functioneren van de apparatuur of een gedeelte daarvan, of tengevolge van vertraging bij het uitvoeren van reparaties of verrichten van onderhoudswerkzaamheden of het vervangen van onderdelen, tenzij de schade aan opzet of grove schuld van verhuurder is te wijten.
3. De aansprakelijkheid van Camuse voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade wegens verlies of verminking van gegevens(bestanden), gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade wegens storing van een bedrijfsproces of van een administratieve organisatie of schade wegens overschrijving van een termijn, is uitgesloten.
4. Voor tekortkomingen, voorvallend binnen een rechtsverhouding waarop deze voorwaarden van toepassing zijn (daaronder begrepen eventuele onrechtmatige daad), aanvaardt verhuurder slechts een beperkte aansprakelijkheid en wel tot het bedrag waarop de door verhuurder afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Bij opzet of bewuste roekeloosheid door verhuurder geldt deze beperking niet. Een kopie van de huidige polis van de aansprakelijkheidsverzekering ligt ter inzage ten kantore van verhuurder.
5. Aansprakelijkheid van verhuurder wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien huurder onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij dat een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en huurder ook na die termijn in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te omvatten.
6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat huurder de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij verhuurder meldt.
7. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan verhuurder zich in de rechtsverhouding jegens huurder bedient.
8. Huurder vrijwaart verhuurder tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade (mede-) veroorzaakt door of in verband met de apparatuur, het gebruik van de apparatuur, of de staat waarin deze zich bevindt.
9. Zaken zijn voor risico van verhuurder tot het ogenblik waarop zij in de feitelijke beschikkingsmacht van de huurder, of van door de huurder gebruikte hulppersonen, zijn gebracht.
10. Camuse heeft voor eigen materiaal en medewerkers voor de gebruikelijke risico’s een verzekering afgesloten, echter schade veroorzaakt door gebruik dat buiten deze polis valt waaronder in ieder geval verlies of beschadiging door nalatigheid of verkeerd gebruik door opdrachtgever en schade die door deze verzekering niet wordt gedekt, alsmede het dan geldende eigen risico per schadegebeurtenis, te weten €1.000 excl. BTW, komen voor rekening van de opdrachtgever.
11. Operationeel personeel, technici, assistenten en derden (inclusief personeel van de verhuurder) staan onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

Artikel 9 : Intellectuele eigendom
1. Alle rechten van intellectuele eigendom – waaronder begrepen auteursrechten, octrooirechten, merkrechten en tekeningen-en modellenrechten – op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde zaken, programmatuur, of andere materialen, waaronder tekeningen, ontwerpen, draaiboeken en voorbereidend materiaal, berusten uitsluitend bij verhuurder of diens licentiegevers.
2. Huurder zal nimmer enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, andere rechten van intellectuele eigendom of vertrouwelijkheid van zaken, programmatuur of materialen verwijderen of wijzigen.

Artikel 10 : Beëindiging
1. Bij het einde van de overeenkomst is huurder verplicht onmiddellijk de apparatuur in goede en complete staat met alle daarbij behorende documenten weer ten volle beschikking van verhuurder te houden, zulks op straffe van verbeurte door huurder aan verhuurder van niet voor korting, verrekening of matiging vatbare, onmiddellijk opeisbare boete van euro 250,00 voor iedere dag dat huurder niet aan deze verplichting voldoet, onverminderd het recht van verhuurder om vergoeding van de volledige schade te vorderen, wanneer deze hoger is.
2. Verhuurder is bevoegd de huurovereenkomst per aangetekende brief met onmiddellijk ingang te ontbinden en zich op kosten van huurder terstond in het bezit van de apparatuur te stellen, indien:
-huurder enige bepaling van de overeenkomst niet stipt nakomt, in het bijzonder enige huurtermijn niet op tijd voldoet;
-aan huurder surséance van betaling wordt verleend of huurder failliet wordt verklaard;
-op de apparatuur beslag wordt gelegd;
-de apparatuur uit de feitelijke macht van huurder geraakt:
-de huurder stopt zijn bedrijf uit te oefenen;
-in het bedrijf van huurder, door wat dan ook, het gehuurde object risico loopt.
3. Onverminderd het recht van verhuurder op volledige schadevergoeding zal huurder in die gevallen niet alleen de onbetaalde reeds vervallen huurtermijnen aan verhuurder zijn verschuldigd, doch tevens nog niet vervallen termijnen van de lopende huurperiode. Tussentijdse beëindiging laat het recht van verhuurder onverlet om van huurder kosten, schade en interessen te vorderen en de overeenkomst te ontbinden op grond van de wet. Indien tussen verhuurder en huurder meerdere huurovereenkomsten bestaan c.q. indien een tussen hen geldende overeenkomst betrekking heeft op meerder objecten geldt het bepaalde in dit lid voor alle door verhuurder aan huurder verhuurde objecten. Het niet staan op stipte nakoming van enige verplichting van huurder schept voor deze tegenover de verhuurder nimmer enig recht.

Artikel 11 : Slotbepalingen
1. Huurder mag de rechten, welke hij ontleent aan de onderhavige overeenkomst niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder, aan derden overdragen. Deze toestemming zal niet op onredelijke gronden worden onthouden.
2. Elk der partijen staat er voor in dat gedurende en na het einde van de overeenkomst alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze betrekking heeft op de door verhuurder gebruikte ontwerp-, fabricage-, en/of constructiemethoden.
3. Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen verhuurder en huurder geldende rechtsbetrekking zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
4. Verhuurder is gerechtigd de voor haar uit de overeenkomst voortspruitende rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen. Huurder geeft hiertoe bij voorbaat zijn toestemming.
5. Alle door verhuurder te maken kosten tot het effectueren en bewaren van haar rechten, zowel van buitengerechtelijke als van gerechtelijke aard, komen ten laste van huurder.
6. De kopjes boven de bepalingen van de overeenkomst zijn niet bepalend voor de inhoud daarvan. Afspraken buiten de overeenkomst binden verhuurder niet, tenzij deze schriftelijk door de directie van verhuurder zijn bevestigd.
7. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
8. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst zullen bij uitsluiting van andere rechterlijke instanties worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda, tenzij het geschil op grond van de van toepassing zijnde wettelijke regeling dient te worden voorgelegd aan de Kantonrechter. Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.